NSW e-Tracking

ระบบติดตามสถานะการรับส่งข้อมูลผ่าน NSW แบบออนไลน์ เป็นบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะของข้อมูลที่รับส่งผ่านทาง Thailand National Single Window เช่น ข้อมูลส่งถึงหน่วยงานผู้รับแล้ว หรือหน่วยงานผู้รับ ส่งแจ้งข้อมูลตอบกลับมาให้ผู้ประกอบการแล้ว เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการรับส่งข้อมูลได้ด้วยตัวเองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

map