NSW :: Thailand National Single Window
|
กรมการอุตสาหกรรมทหารฯ เปิดใช้งานระบบการแจ้งการนำเข้ายุทธภัณฑ์ แบบ Single Entry Form ผ่านระบบ NSW ของกรมการอุตสาหกรรมทหารฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งคำขอแจ้งการสั่งเข้ามา/นำเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ ผ่านระบบ NSW ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ก่อนที่ยุทธภัณฑ์จะถูกนำเข้ามาในราชอาณาจักร กรมวิชาการเกษตร เปิดใช้งานระบบ e-Payment ผ่าน NSW (e-Payment on NSW) เพื่อรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการระบบ NSW Bank Gateway ในส่วนของ e-Payment กับกรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
ค้นหา
 
ลิขสิทธิ์ © 2010 Thai Customs Department. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. | Copyright | Disclaimer
เพื่อให้การแสดงผลถูกต้องและสวยงาม ควรใช้้ Internet Explorer 7.0 - 9.0
จำนวนผู้เข้าชม 333221
 
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 ลืมรหัสผ่าน